Kunskapsbron - Nytt program för företag i tillväxtfas

Kunskapsbron - Nytt program för företag i tillväxtfas

Programmet genomförs av Almi och lärare/forskare från LiU. Ni får ta del av kunskaper
som vilar på vetenskaplig grund och som är praktiskt applicerbara i era
verksamheter. Metodiken med ”VD-nätverk” baseras på att det är en grupp av företag
som följs under genomförandet och där erfarenhetsutbyte mellan företagare
är en viktig del i arbetet.

Programmet är uppdelat i två delar, där vi inleder med fyra träffar på olika generella
teman för att därefter genomföra tre träffar helt med fokus på ledarskap.

Inledningsvis träffas gruppen under fyra tillfällen med följande teman:

Varumärkesledning – strategi för att utveckla och stärka sitt varumärke
och därigenom sin position på marknaden

Innovation – ompröva affärsmodellen i takt med förändringar i bransch
och omvärld

Digitalisering –digitalisering omfattar en betydande del av verksamheten.
Vilka effekter kan förväntas och uppnås?

Hållbart företagande – hur du kan arbeta med hållbar utveckling i företaget
och därmed skapa konkurrenskraft

Därefter följer tre träffar där vi har fokus på ledarskap – Vi berör ett antal intressanta
områden som t.ex;
Hur ska vi agera för att engagera, motivera och delegera på
bästa sätt?

Hur påverkar arbetsmiljö och hälsa prestation och resultat?

På träffarna kombineras föreläsningar, för ökad kunskap inom området, med
gruppdiskussioner där ni i gruppen får möjlighet att lära av varandra, dela erfarenheter
och belysa ämnet ur olika perspektiv för att hitta (nya) möjliga vägar framåt.
Ni får även information kring hur man kan utveckla samarbetet med LiU.
Varje företag har dessutom en Almi-coach kopplad till sig för stöd i sitt arbete med
affärsutveckling. Allt arbete sker under sekretess och du matchas in i en grupp där
inga konkurrerande företag finns.

Mer information om programmet:

Målgrupp
Etablerade företag,
med minst 15 anställda

Antal deltagare i gruppen
6-7 företag i tillväxtfas.
Två personer per företag.

Programmets längd och start
ca 10 månader
I programmet ingår:
värdeanalys, kickoff, 7 gruppträffar,
6 möten med coach, kickout
Start med kickoff 14 april 2021

Deltagaravgift
13 000 kr + moms.

Inbjudan hittar du här:
Inbjudan våren 2021 ledarskap

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Helene Nord 013-20 07 28
helene.nord@almi.se

Göran Davidsson, 013-20 07 02
goran.davidsson@almi.se

Detta är en del av Kunskapsbron, är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings
universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Projektet
finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska unionens Regionala Utvecklingsfond

Scroll to top